Denní světla

Nové směrnice pro montáž denních světel:

6.19.1 Montáž
Povinná na motorových vozidlech. Zakázaná na připojných vozidlech.

6.19.2 Počet
Dvě

6.19.3 Uspořádáni
žádný zvláštní požadavek.

6.19.4 Umlslěnl
6.19.4.1 Na šiřku: Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os nesmi být menší než 600 mm;
                         Tato-vzdálenost může být zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šlřka vozidla menší než 1 300 mm.
6.19.4.2.Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou.
  6.19.4.3.Na délku: na předku vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ani přímo ani nepřímo přes zařízení pro                           nepřímý výhled a/nebo jiné plochy na vozidle, odrážející světlo.

6.19.5 Geometrická viditelnost
Horizontální úhel:  20° směrem ven a 20° směrem dovnitř.
Vertikální úhel:     10° nad a 10° pod horizontálu.

6.19.6 Orientace
Směrem dopředu.

6.19.7 Elektrické zapojení
  6.19.7.1.Denní svítilny musí být automaticky zapnuty, když je zařízení, které startuje a/nebo zastavuje motor, v poloze, která motoru umožňuje jeho běh. Dennl svítilny mohou však zůstat vypnuté, pokud je parkovací brzda zatažena a automatická převodovka je v režimu parkování nebo v neutrálu, nebo pokud je pohonný systém aktivován, ale vozidlo se nedalo poprvé do pohybu.
Denní svítilny musí být automaticky zhasnuty, jakmile jsou rozsvíceny přednl mlhové světlomety nebo dálkové či potkávacl světlomety, s výjimkou případu, kdy jsou
světlomety užity pro přechodné-varovné rozsvěceni v krátkých intervalech. Dále, svítilny podle odstavce 5.11 se nezapojí, pokuddsou zapnuty denní svítilny. - -
  6.19.7.2. Pokud je vzdálenost mezi přednl směrovou svítilnou a denní svltilnou 40 mm nebo méně, může být elektrické zapojeni denní svítilny na příslušné straně vozidla takové, že (a) je vypnutá, nebo (b) její svltivost je snížena během úplného cyklu (svítí i nesvítl) aktivace přední směrové svítilny.
  6.19.7.3. Je-Ii směrová svítilna sloučená S dennl svítilnou, elektrické zapojení dennl svltilny na přlslušnéstraně vozidla musí být takové, že denní svltilna je vypnutá během úplného cyklu (svítí i nesvítí) aktivace sněrové svltilny."